Everyday Chinese
1. Phonetic knowledge:
    Initials and finals
    Tones
    Tonal Change
2. Initial-Final Combinations
3. Greetings
4. Placing an Order
5. Attending Class 6. Making Inquiries
7. Shopping 8. About Time
 
 
询问 Making Inquiries
(Click the links to listen. All tone marks here show the actual tones.)
 
1. Vocabulary 2. Dialogue 3. Sentence Patterns
 

Yī 
一、

Cíhuì 
词汇 

 
Vocabulary 

qǐng

please

wèn

to ask

to go

中文大学

Zhōngwén Dàxué

Chinese University

怎么    

zěnme

how

走     

zǒu

to walk

可以   

kéyǐ

can; may

坐     

zuò

to sit

火车   

huǒchē

train

远     

yuǎn

far

站      

zhàn

station; stop

到      

dào

to arrive; to go to

哪 (兒)    

nǎr

where

那边 (兒)    

nèibiānr

there

看见   

kànjiɑn

to catch sight of; to see

这 (這)

zhèr

here

附近   

fùjìn

nearby

书店   

shūdiàn

bookstore

有      

yǒu

to have

要       

yào

to need

分钟     

fēnzhōng

minute

好的   

hǎo de

Ok; great

Notes: When "请问" is used to start an inquiry, it means "Excuse me".
 
Èr  Duìhuà
二 、对话
   Dialogue

 

( 一 )

 

 
A: 

Qǐngwèn,
请问, 

qù 
去 

Zhōngwén 
中文 

Dàxué 
大学 

zěnme 
怎么 

zǒu? 

 

Excuse me, how can I get to the Chinese University? 

 

 

 
B: 

 Nǐ 
你 

kéyǐ 
可以 

zuò 
坐 

huǒchē 
火车 

qù.


 

You may go by train.

 

 

 
A: 

 Yuǎn 

mɑ? 


 

Is it far away?

 

 

 
B: 

Bùyuǎn,
不远,

liǎng 
两 

gè 
个 

zhàn 
站 

jiù 
就 

dào 
到 

le. 


 

No, only two stops.

 

 

 
A: 

Huǒchēzhàn 
火车站 

zài 
在 

nǎr 
哪儿 

ne? 


 

Where is the railway station?.

 

 

 
B: 

 Jiù 

zài

nèibiānr.
那边(兒)


 

It's right there.

 

 

 
A: 


kànjiɑ
看见 

le,
了,

xièxie.
谢谢。

 

I get it, thank you.

 

 

( )

 

 
A: 

Qǐngwèn,
请问, 

zhè 
这 

fùjìn 
附近 

yǒu 
有 

shūdiàn 
书店 

mɑ? 


 

Excuse me, is there a bookstore around here? 

 

 

 
B: 

Yǒu, 
有,

nǐ 
你 

yīzhí 
一直 

wǎng 
往 

qián 
前 

zǒu 
走 

jiù 
就 

dào 
到 

le. 


 

Yes, go straight on until you get there.

 

 

 
A: 

Yào 
要 

zǒu 
走 

duōjiǔ? 
多久


 

How long will it take?

 

 

 
B: 

Shí 

fēnzhōng 
分钟 

jiù 
就 

dào 
到 

le. 


 

Ten minutes.

 

 

 
A: 

 Hǎo 

de, 
的,

xièxie! 
谢谢!

 

Great, thank you!

 Sān 
三、

 

Jùxíng 
句型 

yǔ 
与 

tìhuɑn 
替换

Sentence patterns and practice phrases


 

 
1.


kéyǐ 
可以 

zuò 
坐 

huǒchē 
火车

qù.


 

  You may go by train.

 


地铁

dìtiě

subway/ MTR

小巴

xiǎobā

mini bus

大巴

dàbā

bus

出租车

chūzūchē

taxi 

 
2.

Zhè

fùjìn 
附近

yǒu 

shūdiàn 
书店

mɑ? 


 

  Is there a bookstore around here?

 


邮局

yóujú

post office

医院

yīyuàn

hospital

餐馆

cānguǎn

restaurant

酒店

jiǔdiàn

hotel

药店

yàodiàn

drugstore

公车站

gōngchē zhàn

bus stop

地铁站

dìtiězhàn

subway station/ MTR station

火车站

huǒchēzhàn

railway station

 

 

 

 
3. 


wǎng qián zǒu 
往      走

wǔ 
五 

fēnzhōng 
分钟 

jiù 
就 

dào 
到 

le.  

  Go straight on for five minutes until you get there.

 


左转

zuózhuǎn

turn left   

右转

yòuzhuǎn 

turn right

dōng   

East

南 

nán

South

西

     

West

北 

běi  

North

The Independent Learning Centre, 1/F United College Wu Chung Library,
The Chinese University of Hong Kong, Shatin
Tel: (852) 3943-8733 Fax: (852) 2603-5798 E-mail: ilc-counsel@cuhk.edu.hk